Informace o nás

Centrum Hláska je dobrovolnickou organizací pracující se školními dětmi a mládeží. Prozatím máme čtyři dobrovolníky, kteří připravují pro děti různé aktivity v klubovně Centra. Centrum Hláska funguje jako nízkoprahové zařízení, což v podstatě znamená, že může přijít kdokoliv kdykoliv. Vstup do Centra je bezplatný. V Centru se můžete zapojit do různých kroužků, kde se hradí pouze spotřebovaný materiál. Nebo můžete bezptaně využít různé stolní hry, pingpong, internet a spoustu dalších dalších věcí.

Motto Hlásky: "Kdo si hraje, nezlobí. " je sice oposlouchané, ale přesto nám to nedalo ho použít. Vycházíme z toho, že jestliže si děti mohou hrát a jsou ke hře motivováni, nemají čas na voloviny :-)

 

POSLÁNÍ ORGANIZACE

Centrum volného času Hláska je střediskem Diakonie a misie Církve československé husitské, v jejím čele je středisková rada, která se schází minimálně jednou za 3 měsíce.

Středisko je zřízeno k účelům diakonické, misijní, charitativní a sociální činnosti v souladu s posláním Diakonie a misie CČSH jako celku.

Vlastním posláním Centra volného času jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, děti a mládež znevýhodněné výchovnými či vývojovými problémy a pro seniory.

Provozuje klub volného času pro děti a mládež a realizuje svou činnost a aktivity zaměřené na péči, poradenství, další vzdělávání a volnočasové aktivity pro děti, mládež, rodiče, seniory a znevýhodněné osoby.

Motivací tohoto projektu je vyřešení oblastní situace dětí a mládeže, kteří se nechtějí či nemohou z různých důvodů zúčastnit placených aktivit místních organizací, a kterým chybí místo, kde by se mohli realizovat. Velkou motivací je ale hlavně drogová problematika mezi dětmi a mládeží. Chceme jim nabídnout smysluplnou alternativu trávení volného času. Z toho důvodu máme také v programu centra terapeutické aktivity (arteterapie, muzikoterapie, hagioterapie), které pomáhají nejen v sebepoznávání, ale také harmonicky rozvíjí vnímání světa kolem nás.

Výhodou tohoto střediska je poloha v centru města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a školských zařízení. Další výhodou je fakt, že tento projekt je v našem městě ojedinělý a že ho velmi kladně přijímají nejen roudnické děti a mladiství, ale i rodiče.

Garantem tohoto projektu je ThDr. Lenka Vávrová, absolventka magisterského studia Psychosociálních věd HTF UK, absolventka střední pedagogické školy se zaměřením na vychovatelství. 

Projekt Centra volného času Hláska je koncipován jako nízkoprahové zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, kde bude mladým lidem nabídnuta alternativní forma trávení volného času.

Současně má být místem, které by podchycovalo problematickou mládež a nabízelo jim odbornou pomoc, informace o jejich problémech, a pomáhalo při řešení těchto problémů.

Centrum Hláska nechce být jen místem, kde by si děti mohli hrát různé hry, podle svých zálib. Díky specifické nabídce her a speciálním terapeutickým herním aktivitám chcemě mladé lidi nenásilně vést k harmonickému rozvoji jejich osobnosti, sebepoznávání, k rozvíjení sociální empatie a sounálěžitosti se světem.

Tento projekt vznikl na základě vlastních zkušeností s dětmi a mládeží, kteří mnohdy nevhodně využívají volný čas, tráví ho neorganizovaně, nemají prostor, kde by se mohli smysluplně realizovat,  a mají tak snadný přístup k mnohým sociálně patologickým projevům, nebo například k drogám, jimiž je naše město vyhlášené.

 

CÍLE PROJEKTU

 • vést děti a mládež k žádoucí sociální komunikaci - Rozvíjet sociální cítění ve skupině vrstevníků,
 • naučit děti trávit volný čas smysluplně - děti by si měli z nabídky zájmových činností klubu sami navrhovat a hledat způsoby trávení volného času, dokázat realizovat své vlastní nápady v rámci klubu
 • vést ke správnému chápání světa, druhých i sebe sama - rozvíjet u dětí touhu po vzdělávání, po rozšiřování obzorů, po sebepoznání nejen pomocí vzdělávacích aktivit, ale i terapeutických her.
 • být účinnou pomocí při řešení problémů dětí a mládeže - poskytovat dětem informace o řešení různých problémů, být v kontaktu s odborníky, rodiči, školou a dalšími organizacemi

 

PROGRAMY

 • klub setkání, kam mohou děti a mladí lidé přijít a setkat se s ostatními, aniž by byl jejich čas cíleně organizován
 • zájmový program, směřovaný na specifickou činnost, dle požadavků dětí a mladých lidí.(hudební klub s prvky muzikoterapie, společenské hry, rukodělná tvorba s prvky arteterapie, sportovní hry)
 • svépomocné terapeutické skupiny pro mladé lidi, kteří mají zájem pomoci řešit své problémy touto metodou a pro mladé lidi se zájmem o psychologii (hagioterapie, arteterapie, muzikoterapie),
 • poradenství. V rámci Centra je naším cílem poskytovat poradenskou činnost v oblasti osobního růstu, dále pomoc v tíživých situacích (ztráta domova, rozvody, partnerské problémy, záškoláctví, špatný prospěch ve škole, drogově závislí, lidé odsouzení k veřejně prospěšných pracem), spolupracovat tak se sociálním odborem MěÚ, školami, psychology, psychiatry, terapeuty i se samotnými rodiči. Tuto činnost již provozuje ThDr. Lenka Vávrová (odborný název: laický terapeut) v rámci farního úřadu CČSH.

 

 

 

 

Historie projektu

Nápad vybudovat v centru města toto Centrum vznikl někdy v září 2008. K nám na faru začaly chodit děti z okolí, protože tu máme velkou zahradu, bazén, pískoviště a hlavně proto, že sami máme dvě malé děti. Mnohokrát jsme pořádali různé dětské dny a jiné slavnosti. Vše se odehrávalo na zahradě, takže hodně záleželo na počasí. A tak jsme se rozhodli vytvořit dětem klubovnu. Nakonec z toho vzniklo naše Centrum a to hlavně díky finanční pomoci Kiwanis klubu v Roudnici nad Labem.

Léto 2009 pak bylo zásadní, protože jsem za dva měsíce dokázali svépomocí, tzn. značně fyzicky vyčerpaní) nahodit omítky, vyštukovat, vypenetrovat, vymalovat, obrousit okna a dveře, natřít okna a dveře, vyspravit okna a dveře... podlahu jsme betonovali natřikrát, protože pořád nechtěla být rovná... Pak přišlo na řadu obkládání a to už vůbec nemluvím o elektrických kabelech a hlavně o kanalizaci. To bylo tak ... Mysleli jsme si, že to máme raz dva tři hotové, ktdyž jsme zjistili, že kanalizace je 100 let stará.. ale popisovat to nebudu :-) Hlavně, že je teď všechno nové, funkční a voňavé.

Kromě rekonstrukce jsme ale pracovali na jiných důležitých věcech.

Vyhlásili jsme soutěž pro děti a mládež o vytvoření reklamního loga Centra volného času Hláska (propagace v místních médiích, zapojení škol do soutěže) - tento program skončil v dubnu 2009. Děti ze škol odevzdaly svo návrhy log a odborná porota vybrala vítěze, kterým se stal žák 4.C Jiří Šolta ze ZŠ v Jungmannově ulici. 27. dubna na benefičním koncertu v Praze na Straroměstském náměstí obdržel z rukou porotců hodnotnou cenu.

V říjnu 2009 byl klub slavnostně otevřen. 

Naši uživatelé

Naším uživatelem je každý, kdo má rád dobrou náladu a lidi kolem sebe. Ale taky ten, komu je doma samotnému smutno a nudno :-)

CÍLOVÁ SKUPINA

Hlavní místo v našem Centru patří dětem a mládež ve věku 6 – 19 let, kteří se po skončení školy

 • nezúčastňují jiných zájmových kroužků v našem městě
 • nevhodně využívají volný čas
 • tráví ho neorganizovaně
 • nemají prostor, kde by se mohli smysluplně realizovat
 • Tento projekt je určen dětem a mládeži pocházejících z neúplných rodin nebo nevyhovujícího rodinného prostředí,
 • dětem, jejichž rodiče pracují např. ve směnném provozu a nemají tak čas se jim systematicky věnovat.